Ze Szczuki do Cieląt po nowym asfalcie.

Udostępnij artykuł

W tym roku zakończyliśmy ostatecznie budowę asfaltowej drogi ze Szczuki do Cieląt. Przygotowywana i budowana od wielu lat inwestycja nareszcie została sfinalizowana. Pierwsze podziały i wykupy gruntów pod budowę były prowadzone już kilkanaście lat temu, natomiast w 2009 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy tej drogi. Ze względu na długość tej drogi (ponad cztery kilometry) i związane z tym wysokie koszty budowy nie było możliwe niestety wykonanie jej od razu i w całości. Dlatego podzielono realizację tej inwestycji na etapy.

W 2015 roku zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych I etapu przebudowy (od skrzyżowania z drogą powiatową w Szczuce) o długości 688 m. Dla pozostałej części uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej od  Starosty Brodnickiego. W maju 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tego odcinka a dofinansowanie inwestycji wyniosło 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Dzięki tym środkom zmodernizowano 688 metrów drogi, przebudowano chodniki i zjazdy do posesji, umocniono skarpy oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową.

W 2018 roku na drodze wykonano kolejne  prace budowlane, w wyniku których powstała nawierzchnia asfaltowa na następnym 700 metrowym odcinku, przepust pod drogą i kolektor kanalizacji deszczowej z osadnikiem piasku oraz separatorem substancji ropopochodnych. Inwestycja objęła także wykonanie zjazdów do nieruchomości i poboczy.

W tym samym roku przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ostatniego etapu tej inwestycji  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę i w maju 2019 roku podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na 63,63 % dofinansowania inwestycji. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych 11 marca tego roku zawarliśmy z Zakładem Drogowo Budowlanym z Rogowa umowę  na przebudowę ostatniego odcinka drogi Szczuka – Cielęta  o długości około 2,8 km. W ramach zadania powstała  jezdnia o szerokości od 4 do 5 metrów oraz zjazdy z betonu asfaltowego a także pobocza umocnione kruszywem. Umowna wartość zadania wynosi 1.639.307,94 zł – znacznie mniej niż przewidywał kosztorys inwestorski. Chociaż zgodnie z umową termin zakończenia budowy przypadał  na dzień 14 sierpnia 2020 r. to wykonawca już zakończył prace związane z budową. Dzięki temu mieszkańcy już mogą korzystać z nowej drogi.

Co najważniejsze ta długo wyczekiwana inwestycja znacznie poprawi infrastrukturę drogową w obydwu wsiach i pozwoli na skrócenie dojazdu do szkoły podstawowej znajdującej się w Szczuce, z kolei mieszkańcy Szczuki będą mieli skrócony dojazd do przedszkola znajdującego się bezpośrednio przy nowo budowanej drodze w Cielętach. I tylko pozostaje jedna prośba – abyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się z efektów tej inwestycji apelujemy do mieszkańców, których grunty przylegają do dróg, o niepodorywanie ich oraz nie zaorywanie rowów przydrożnych, gdyż ich znaczenie w odwodnieniu dróg a co za tym idzie ich trwałości jest zasadnicze. 
źródło: Urząd Gminy Brodnica.

Dodaj komentarz

Zamknij