XVII sesja Rady Miejskiej

Udostępnij artykuł

Zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 24 września 2020r. o godz. 12.30 w sali 202 Urzędu Miejskiegow Brodnicy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) obradowanie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 23.07.2020 r. do 09.09.2020 r. oraz informacji o przetargach za okres od 22.07.2020 r. do 09.09.2020 r.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

b) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy,

d) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2023,

f) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,

g) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czwartaków i 18 Stycznia,

h) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic : Sądowej, Generała Stanisława Maczka i Tatrzańskiej,

i) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Podgórnej w Brodnicy,

j) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Św. Jakuba w Brodnicy,

k) w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Nowej w Brodnicy,

l) w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,

m) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody,

n) w sprawie emisji w roku 2020 obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie XVII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

link do transmisji: https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D226783

źródło: UM Brodnica

Dodaj komentarz

Zamknij