Wykaz działek do sprzedaży.

Udostępnij artykuł

Wójt Gminy Brodnica zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości w y k a z n/wym. niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brodnica przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Działka położona we wsi Karbowie, zapisana w księdze wieczystej KW TO1B/00024578/9 1). dz. nr 821 o pow. 0,1981ha – cena wywoławcza – 109 500,00zł; Działka nr 821 zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest jako teren zabudowanych wiejskich jednostek osadniczych wskazanych do przekształceń i uzupełnień zabudowy. Działka znajdują się w centrum wsi w odległości ok. 6 km od miasta Brodnica, posiada możliwość przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej oraz dostęp do drogi publicznej. Podana cena jest ceną brutto – zawiera podatek Vat. Ponadto informuje się, że pierwszeństwo w nabyciu ogłoszonych nieruchomości przysługuje osobom fizycznym i prawnym spełniającym warunki art. 34 ust. 1 z wyżej cyt. ustawy. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 16.09.2020r. Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica ul. Mazurska 13 – w dniu urzędowania, pok. 309, lub telefonicznie pod nr (056)49 41 634. Termin ogłoszenia przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu. Niniejszy wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica, ogłoszono na stronie internetowej urzędu i miejscach zwyczajowo przyjętych na okres 21 dni tj. od dnia 05.08.2020 r. do dnia 26.08.2020 r.

Dodaj komentarz

Zamknij