Wójt Gminy Brodnica ogłasza I przetarg.

Udostępnij artykuł

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica
tel.: 056 49 41 612, fax.: 056 49 41 640
e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

Wójt Gminy Brodnica
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony,
na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Gorczenicy 24

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 3 w nieruchomości zabudowanej, wolnostojącej, wielorodzinnej w miejscowości Gorczenica 24 o powierzchni użytkowej 53,75 m2 na nieruchomości gruntowej KW TO1B/00041988/1. Lokal mieszkalny położony na parterze budynku.
Lokal składa się z następujących pomieszczeń:

 • kuchnia – 12,60 m2;
 • łazienka – 4,70 m2;
 • pokój – 16,20 m2;
 • pokój – 17,85 m2;
 • WC – 2,40 m2.
  Przedmiotowy lokal znajduje się na działce gruntowej nr 23/7 w obrębie nr 0004 Gorczenica, o powierzchni 0,1104 ha, udział w gruncie pod budynkiem i w części nieruchomości wspólnej wynosi 254/1000. Budynek z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej – pokryty blachodachówką, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczony. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną oraz grzewczą etażową.
  Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 79.300,00 zł, słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100.
  Sprzedaż lokalu w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT.
  Przeznaczenie nieruchomości:
  Brak planu miejscowego dla wymienionej nieruchomości, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVI/241/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 25.06.2018 r. przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
  Informacje ogólne:
  Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2020 r. (czwartek) o godzinie 1000, w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13, pokój 306.
  Oględzin lokalu na miejscu można dokonać dnia 12.08.2020 r. (środa) w godzinach od 1000 do 1030
  Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brodnica – PNB Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Brodnicy nr 87 2030 0045 1110 0000 0202 2250. w terminie, najpóźniej do dnia 14.08.2020 r. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której wpłata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej ważnego dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu a w przypadku :
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,
 • małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości-dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
  Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Urząd zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości lokalowej nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
  Szczegółowe informacje na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13 w dniu urzędowania, pok. 308, lub telefonicznie pod nr (056) 49 416 36.
  źródło: Urząd Miasta Brodnicy.

Dodaj komentarz

Zamknij