Przekażą żywność potrzebującym

Udostępnij artykuł

W związku z pismem otrzymanym od firmy Jeronimo Martins Polska S.A., dotyczącym przeciwdziałania marnowaniu żywności, informujemy że istnieje możliwość odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym. Aby mieć taką możliwość, lokalne Organizacje Pożytku Publicznego mogą zgłosić się do programu sieci sklepów Biedronka, w tym celu należy wypełnić formularz na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp .

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.

Zjawisko marnowania żywności uruchamia cały proces szkodliwych skutków na poziomie społecznym, ekonomicznym oraz klimatycznym. Szacuje się, że średnio każdy Polak marnuje 247 kg/osobę/rok żywności. Marnowana jest również w ogromnych ilościach woda zużyta do jej produkcji. Polska jest niestety w niechlubnej czołówce pod względem marnowania żywności w Europie. Jedną z głównych przyczyn tego procederu jest przeoczenie terminu przydatności do spożycia.

źródło: UM Brodnica

Zamknij